Subsanació d’error en la licitació del projecte d’urbanizació del Parc Lineal de la Sagrera – Sant Andreu


La correcció de l’error consisteix a incloure als enginyers industrials com a possibles integrants dels equips humans que redactin cadascun dels projectes d’urbanització i construcció dels projectes que es liciten.


Correcció d’error no sustancial i esmena de Barcelona Sagrera Alta Velocitat en el Plec de Condicions Tècniques Particulars i de Condicions Particulars del contracte per a la redacció dels projectes d’urbanització i construcció de les fases 1a, 2a i 3a del Parc Lineal de la Sagrera- Sant Andreu a Barcelona publicat en el DOUE 2010/S 219-336315 de data 11 de novembre de 2010, i en el BOE núm. 274 de data 12 de novembre de 2010.

La modificació no substancial dels plecs en correcció de l’error detectat consisteix en la introducció de la possibilitat d’admetre als enginyers industrials com a possibles integrants dels tres equips humans independents que redactin cadascun dels tres projectes d’urbanització i construcció la redacció de la qual es licita.

Modificacions en els Plecs de Condicions Tècniques Particulars:

• Pàgina 19 inclusió dels Enginyers Industrials en l’equip humà: apartat 6.4.1 Equip Humà: “El consultor designarà per a cadascun dels tres projectes una o diverses persones de la seva plantilla que, en possessió del títol d’Arquitecte, Enginyer de Camins, Canales i Ports o Enginyer Industrial i amb àmplia experiència en la redacció de projectes de contingut semblant al present, assumirà el caràcter d’Autor o Coautors del Projecte.”

Modificacions en els Plecs de Condicions Particulars:

• Pàgina 21 inclusió dels Enginyers Industrials en l’equip humà: c) Acreditació de les solvència tècnica particular:

“(…)
– 1 Arquitecte
Acreditarà experiència en el disseny i projecte de parcs urbans. La seva dedicació serà total durant el temps que duri el contracte.
– 1 Enginyer de Camins, Canals i Ports o Enginyer Industrial.
Acreditarà experiència en obres i projectes d’instal·lacions, drenatge i obra civil auxiliar en parcs urbans de característiques similars. La seva dedicació serà total durant el temps que duri el contracte.
(…)”

• Pàgina 39 inclusió en les obligacions del contractista de l’obtenció del visat del Col·legi Professional de l’autor o autors de cadascun dels tres projectes que es redactin:
– El contractista haurà d’obtenir els visats del Col·legi Professional de l’autor o autors de cadascun dels tres projectes que es redactin, en virtut del que es disposa en l’article 13.1 de la Llei de Col·legis Professionals. Haurà d’assumir i sufragar el cost al que ascendeixi l’obtenció dels referits visats col·legials.”

Enllaços relacionats:

Perfil del contractant

Plànol dels àmbits d'urbanització a concursPlano de los ámbitos de urbanización a concursoCONTACTAR | AVÍS LEGAL