LICITACIÓ ELECTRÒNICA PER A l’ALIENACIÓ MITJANÇANT SUBHASTA PÚBLICA DE LA FINCA RESULTANT FR-03 DEL PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ DEL POLÍGON D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA NÚMERO 1 DEL PLA DE MILLORA URBANA DEL SECTOR COLORANTES-RENFE, SUBÀMBIT 2, A BARCELONA


2021-IN-0003

L’objecte de la licitació és l’alienació mitjançant subhasta pública a l’alça de la finca resultant FR-03 del projecte de reparcel·lació del PAU número 1 del PMU sector Colorantes Renfe, subàmbit 2, a Barcelona, districte i barri de Sant Andreu, situada en carrer de Fernando Pessoa, sense número. Els seus usos urbanístics són habitatge en règim lliure i ús comercial-terciari en planta baixa.


IMPORT MÍNIM D’ALIENACIÓ
Base imposable 15.544.000,00 € (IVA exclòs)


GARANTIA PROVISIONAL
3% del preu mínim de venda (466.320,00 €)


DESCRIPCIÓ
Solar edificable de 2.585 m² situat al carrer Fernando de Pessoa, entre els carrers Valentí Iglesias i Palomar, districte de Sant Andreu, Barcelona.

Total sostre: 116.835 m²
Sostre residencial en règim lliure: 15.622 m²
Sostre comercial/terciari planta baixa: 1.213 m²


PRESENTACIÓ DE PROPOSTES
La presentació de l’oferta es farà exclusivament a través de la plataforma electrònica de contractació pública de la Generalitat de Catalunya a través de l’eina del Sobre Digital 2.0.


OBRIR ENLLAÇ

Data límit 29/10/2021 fins a les 14.00


OBERTURA DE PROPOSTES
08/11/2021 13.00 Mesa Virtual


DOCUMENTS
Dossier de venda

Anunci BOECONTACTAR | AVÍS LEGAL