LICITACIÓ ELECTRÒNICA PER A LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS RELATIUS A L’AUSCULTACIÓ DE LES OBRES CORRESPONENTS AL PROJECTE D’URBANITZACIÓ D’UN ÀMBIT PARCIAL DEL PLA DE MILLORA URBANA DEL SECTOR COLORANTES-RENFE, SUBÀMBIT 2, PAU 1 (PARCIAL), EN SANT ANDREU, BARCELONA, FASE 1. TERRAPLENAT I PRECÀRREGA


2021-IN-0033

L’objecte del contracte és la prestació de serveis relatius a l’auscultació de les obres de terraplenat i precàrrega, primera fase de les obres d’urbanització d’un àmbit parcial del Pla de Millora Urbana del sector de Colorantes-RENFE, subàmbit 2, PAU 1 (parcial), en Sant Andreu, Barcelona. L’abast de l’obra objecte d’aquest procediment és el que es reflecteix en el “Projecte d’urbanització d’un àmbit parcial del Pla de Millora Urbana del sector de Colorantes-RENFE, subàmbit 2, PAU 1 (parcial), en Sant Andreu Barcelona, fase 1. Terraplenat i precàrrega”.

PRESSUPOST MÀXIM DE LICITACIÓ
Base imposable 70.204,44 € (IVA exclòs)

VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE
84.245,33 € (IVA exclòs)

TERMINI MÀXIM D’EXECUCIÓ
La prestació del servei s’iniciarà en la data que s’indiqui en el contracte i finalitzarà quan el contracte d’obres s’extingeixi. El termini d’execució del servei correspondrà amb el termini d’execució de les obres objecte del control de qualitat, 12 mesos.

PRESENTACIÓ DE PROPOSTES
La presentació de l’oferta es farà exclusivament a través de la plataforma electrònica de contractació pública de la Generalitat de Catalunya a través de l’eina del Sobre Digital 2.0.

OBRIR ENLLAÇ

Data límit 09 de novembre fins a les 14.00 horesCONTACTAR | AVÍS LEGAL