LICITACIÓ ELECTRÒNICA PER A LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS RELATIUS A L’AUSCULTACIÓ DE LES OBRES CORRESPONENTS AL PROJECTE CONSTRUCTIU D’IMPERMEABILITZACIÓ I LA URBANITZACIÓ DE L’ENTORN DE L’ESTACIÓ DE SANT ANDREU COMTAL, BARCELONA


2021-IN-0051

L’objecte del contracte és la contractació de l’auscultació de les obres d’impermeabilització de la coberta dels corredors viaris i ferroviaris executats entre els carrers Sant Adrià i Sao Paulo, la urbanització definitiva entre la nova estació de Sant Andreu Comtal i el carrer Sant Adrià i la urbanització tàctica entre la nova estació de Sant Andreu Comtal i el carrer Sao Paulo.

PRESSUPOST MÀXIM DE LICITACIÓ
Base imposable: 56.534,79 € (IVA exclòs)

VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE
67.841,75 € (IVA exclòs)

TERMINI MÀXIM D’EXECUCIÓ
Termini d’execució total: 15 mesos a comptar des de la data que figuri en el contracte.

PRESENTACIÓ DE PROPOSTES
La presentació de l’oferta es farà exclusivament a través de la plataforma electrònica de contractació pública de la Generalitat de Catalunya a través de l’eina del Sobre Digital 2.0.

OBRIR ENLLAÇ
Data límit 17/01/22 fins a les 13.00 hCONTACTAR | AVÍS LEGAL