LICITACIÓ ELECTRÒNICA PER A LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS RELATIUS A LA DIRECCIÓ D’OBRA, DIRECCIÓ MEDIAMBIENTAL I COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT PER A LES OBRES D’EXECUCIÓ DEL TERRAPLENAT PARCIAL DEL SECTOR COLORANTES-RENFE


2021-IN-0007

L’objecte del contracte és la prestació dels serveis relatius a la direcció d’obra, direcció mediambiental i coordinació de seguretat i salut per a les obres d’execució del terraplenat parcial del sector Colorantes-Renfe per a igualar la cota de l’àmbit parcial amb la cota de la ciutat, definides en el Projecte d’Urbanització d’un àmbit parcial del PMU del sector Colorantes-Renfe, subàmbit 2 PAU1 (parcial), en Sant Andreu, Barcelona, Fase 1 Terraplenat i Precàrrega.

PRESSUPOST MÀXIM DE LICITACIÓ
Base imposable 84.570,00 € (IVA exclòs)

VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE
101.484,00 € (IVA exclòs)

TERMINI MÀXIM D’EXECUCIÓ
Termini d’execució total: UN (1) any y DOS (2) mesos a comptar des de la data que figuri en el contracte.

PRESENTACIÓ DE PROPOSTES
La presentació de l’oferta es farà exclusivament a través de la plataforma electrònica de contractació pública de la Generalitat de Catalunya a través de l’eina del Sobre Digital 2.0.

OBRIR ENLLAÇ
Data límit 25/10/21 fins a les 12.00 hCONTACTAR | AVÍS LEGAL