LICITACIÓ ELECTRÒNICA PER A LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS D’ASSISTÈNCIA JURÍDICA A BARCELONA SAGRERA ALTA VELOCITAT


2021-DC-0031

L’objecte del contracte és la prestació dels serveis relatius a l’Assistència Jurídica, amb especial atenció en la gestió de la contractació administrativa de Barcelona Sagrera Alta Velocitat, SA. Comprèn l’assessorament jurídic recurrent respecte de totes aquelles activitats, negocis o actes que, bé directament o indirectament, estiguin relacionats amb el gir, trànsit o objecte social de la societat, així com la direcció lletrada dels procediments.

PRESSUPOST MÀXIM DE LICITACIÓ
Base imposable 96.000 €

VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE
480.000 € (IVA no inclòs)

GARANTIES
PROVISIONAL: no es requereix
DEFINITIVA: 5% de l’import final ofertat (IVA no inclòs)
COMPLEMENTÀRIA (en cas d’oferta inicialment culpable en presumpció de temeritat): 5% de l’import final ofertat (IVA no inclòs)

TERMINI MÀXIM D’EXECUCIÓ
UN (1) any. Prorrogable per períodes anuals amb un màxim de CINC (5) anys més.

PRESENTACIÓ DE PROPOSTES
La presentació de l’oferta es farà exclusivament a través de la plataforma electrònica de contractació pública de la Generalitat de Catalunya a través de l’eina del Sobre Digital 2.0.

OBRIR ENLLAÇ
Data límit 18/01/22 fins a les 13.00 h

 CONTACTAR | AVÍS LEGAL