LICITACIÓ ELECTRÒNICA PER A LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS RELATIUS A LA DIRECCIÓ D’OBRA I COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT DE LES OBRES DEL PROJECTE CONSTRUCTIU D’IMPERMEABILITZACIÓ I LA URBANITZACIÓ DE L’ENTORN DE L’ESTACIÓ DE SANT ANDREU COMTAL, BARCELONA


2021-IN-0049

L’objecte del contracte és la prestació dels serveis relatius a la direcció d’obra i coordinació de seguretat i salut per a les obres d’execució de la impermeabilització de la coberta dels corredors viaris i ferroviaris executats entre els carrers Sant Adrià i Sao Paulo, la urbanització definitiva entre la nova estació de Sant Andreu Comtal i el carrer Sant Adrià i la urbanització tàctica entre la nova estació de Sant Andreu Comtal i el carrer Sao Paulo.

PRESSUPOST MÀXIM DE LICITACIÓ
Base imposable: 160.727,50 € (IVA exclòs)

VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE
192.873 €(IVA exclòs)

TERMINI MÀXIM D’EXECUCIÓ
Termini d’execució total: 17 mesos a comptar des de la data que figuri en el contracte.

PRESENTACIÓ DE PROPOSTES
La presentació de l’oferta es farà exclusivament a través de la plataforma electrònica de contractació pública de la Generalitat de Catalunya a través de l’eina del Sobre Digital 2.0.

OBRIR ENLLAÇ
Data límit 17/01/22 fins a les 13.00 hCONTACTAR | AVÍS LEGAL