Contracte d’execució d’obres corresponents al projecte constructiu d’urbanització dels carrers Gran de la Sagrera, Garcilaso i Berenguer de Palou entre els carrers Costa Rica i Ferran Turné. PAU 1 (parcial) Sector Entorn Sagrera


Expedient 2019-IN-0011

Contratació mitjançant procediment obert d’execució d’obres corresponents al projecte constructiu d’urbanització dels carrers Gran de la Sagrera, Garcilaso i Berenguer de Palou entre els carrers Costa Rica i Ferran Turné. PAU 1 (parcial) Sector Entorn Sagrera

PRESSUPOST MÀXIM DE LICITACIÓ
Base imposabke 5.133.923,10 € (IVA exclòs)

VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE
6.160.707,72 € (IVA exclòs)

GARANTIES
PROVISIONAL: no procedeix
DEFINITIVA: 5% de l’import final ofertat (IVA exclòs)
COMPLEMENTÀRIA: 5% de l’import final ofertat. Únicament procedirà en el cas de que la empresa adjudicatària haguès incorregut inicialment en presumpció de temeritat.

TERMINI MÀXIM D’EXECUCIÓ
Termini d’execució total. Divuit (18) mesos a comptar des del’inici de l’obra.

PRESENTACIÓ DE PROPOSTES
Lloc: Barcelona Sagrera Alta Velocitat, C/Segadors, 2, 5è, 08030 Barcelona, en horari d’oficina de dilluns a dijous de 9 h a 14 h i de 16 h a 18 h i el divendres de 9 h a 14 h.
Data: l’últim dia per a la presentació d’ofertes serà el dilluns 6 de maig de 2019.
Hora: fins a les 14 h de la data indicada.

DOCUMENTS
Informe justificatiu de la necessitat i la idoneïtat de la licitació

Plec de condicions administratives particulars

Anunci BOE

Anunci DOUE

Per accedir al projecte constructiu de la licitacin utilitzi usuari i contrasenya:
URL: ftp://mail.barcelonasagrera.com/
Usuari: licitacio
Contrasenya: 2019-IN-0011

Pressupost del projecte en format editable (TCQ)

DEUC

CONSULTES I RESPOSTES SOBRE LA LICITACIÓ
Consulta 1
Consulta 2
Consulta 3
Consulta 4
Consulta 5
Consulta 6
Consulta 7
Consulta 8
Consulta 9
Consulta 10
Consulta 11
Consulta 12
Consulta 13
Consulta 14
Consulta 15
Consulta 16
Consulta 17
Consulta 18
Consulta 19CONTACTAR | AVÍS LEGAL