CONTRACTE D’EXECUCIÓ D’OBRES CORRESPONENTS AL PROJECTE CONSTRUCTIU D’OBERTURA I URBANITZACIÓ DEL CARRER JOSEP ESTIVILL ENTRE EL CARRER HONDURES I EL CARRER GRAN DE LA SAGRERA. PAU 1 (PARCIAL) SECTOR ENTORN SAGRERA


2019-IN-0044

Contractació mitjançant procediment obert d’execució d’obres corresponents al projecte constructiu d’obertura i urbanització del carrer Josep Estivill entre el carrer Hondures i el carrer Gran de la Sagrera. PAU 1 (parcial) Sector Entorn Sagrera.

PRESSUPOST MÀXIM DE LICITACIÓ
Base imposable 1.111.999,95 € (IVA exclòs)

VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE
1.334.399,94 € (IVA exclòs)

GARANTIES
PROVISIONAL: no procedeix
DEFINITIVA: 5% de l’import final ofertat (IVA exclòs)
COMPLEMENTÀRIA: 5% de l’import final ofertat. Únicament procedirà en el cas que l’empresa adjudicatària hagués incorregut inicialment en presumpció de temeritat.

TERMINI MÀXIM D’EXECUCIÓ
Termini d’execució total: SIS (6) mesos a comptar des de l’endemà a la signatura de l’acta de comprovació del replanteig.

PRESENTACIÓ DE PROPOTES
Lloc: Barcelona Sagrera Alta Velocitat, C/Segadors, 2, 5a planta, 08030 Barcelona, en horari d’oficina de dilluns a dijous de 9 h a 14 h i de 16 h a 18 h i els divendres de 9 h a 14 h.
Data: fins al 3 de febrer de 2021.
Hora: fins a les 13 h de la data indicada.

OBERTURA DE PROPOSTES
Lloc: Barcelona Sagrera Alta Velocitat, C/Segadors, 2, 5a planta, 08030 Barcelona.
Data: 15 d’abril de 2021.
Hora: 9.30 h de la data indicada.

CONSULTES I RESPOSTES SOBRE LA LICITACIÓ
CONSULTA 1
CONSULTA 2
CONSULTA 3

DOCUMENTS
Informe justificatiu de la necessitat i la idoneïtat de la licitació
Formulari normalitzat del document europeu únic de contractació (DEUC)
Enllaç al projecte
Pressupost del projecte en format editable (TCQ)

COMPOSICIÓ MESA DE CONTRACTACIÓ
INSCRIPCIÓ OBERTURA DE PLIQUES
ACTA 1 MESA DE CONTRACTACIÓ
ACTA 2 MESA DE CONTRACTACIÓ
ACTA 3 MESA DE CONTRACTACIÓ
ACTA 4 MESA DE CONTRACTACIÓ
ACTA 5 MESA DE CONTRACTACIÓCONTACTAR | AVÍS LEGAL