CONTRACTE DE SERVEIS RELATIUS AL CONTROL DE QUALITAT DE LES OBRES DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ DE L’ENTORN DE LA BIBLIOTECA LA SAGRERA-MARINA CLOTET. PAU 1 (PARCIAL) SECTOR ENTORN SAGRERA


2020-IN-0030

Contractació mitjançant procediment obert dels serveis relatius al control de qualitat de les obres corresponents al projecte d’urbanització de l’entorn de la Biblioteca La Sagrera-Marina Clotet, PAU 1 (parcial) Sector Entorn Sagrera.

PRESSUPOST MÀXIM DE LICITACIÓ
Base imposable 16.371,38 € (IVA exclòs)

VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE
19.645,66 € (IVA exclòs)

GARANTIES
PROVISIONAL: no procedeix
DEFINITIVA: 5% de l’import final ofertat (IVA exclòs)
COMPLEMENTÀRIA: 5% de l’import final ofertat. Únicament procedirà en el cas que l’empresa adjudicatària hagués incorregut inicialment en presumpció de temeritat.

TERMINI MÀXIM D’EXECUCIÓ
Termini d’execució total: SIS (6) mesos a comptar des de la data que figuri en el contracte.

PRESENTACIÓ DE PROPOSTES
Lloc: Barcelona Sagrera Alta Velocitat, C/Segadors, 2, 5a planta, 08030 Barcelona, en horari d’oficina de dilluns a dijous de 9 h a 14 h i de 16 h a 18 h i els divendres de 9 h a 14 h.
Data: fins al 28 de gener de 2021.
Hora: fins a les 13 h de la data indicada.

OBERTURA DE PROPOSTES
Lloc: Barcelona Sagrera Alta Velocitat, C/Segadors, 2, 5a planta, 08030 Barcelona.
Data: 18 de març de 2021.
Hora: 12.15 h de la data indicada.

CONSULTES I RESPOSTES SOBRE LA LICITACIÓ
CONSULTA 1

DOCUMENTS
Informe justificatiu de la necessitat i la idoneïtat de la licitació
Formulari normalitzat del document europeu únic de contractació (DEUC)
Enllaç al projecte
Pressupost del projecte en format editable (TCQ)
Pressupost de control de qualitat en format editable (TCQ)

COMPOSICIÓ MESA DE CONTRACTACIÓ
INSCRIPCIÓ OBERTURA DE PLIQUES
ACTA 1 DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ
RESOLUCIÓ NOMENAMENT DE SUPLENT DE PRESIDENT DE LA MESA
ACTA 2 DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ
ACTA 3 DE LA MESA DE CONTRACTACIÓCONTACTAR | AVÍS LEGAL