Contracte de serveis relatius al control de qualitat de les obres del projecte constructiu d’urbanització dels carrers Gran de la Sagrera, Garcilaso i Berenguer de Palou entre els carrers Costa Rica i Ferran Turné. PAU 1 (parcial) Sector Entorn Sagrera


Expedient 2019-IN-0013

Contractació mitjançant procediment obert dels serveis relatius al control de qualitat de les obres del projecte constructiu d’urbanització dels carrers Gran de la Sagrera, Garcilaso i Berenguer de Palou entre els carrers Costa Rica i Ferran Turné. PAU 1 (parcial) Sector Entorn Sagrera.

PRESSUPOST MÀXIM DE LICITACIÓ
Base imposable 43.280,20 € (IVA exclòs)

VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE
51.936,24 € (IVA exclòs)

GARANTIES
PROVISIONAL: no procedeix
DEFINITIVA: 5% de l’import final ofertat (IVA exclòs)

COMPLEMENTÀRIA: 5% de l’import final ofertat. Únicament procedirà en el cas que l’empresa hagués incorregut inicialment en presumpció d’oferta anormal o desproporcionada.

TERMINI MÀXIM D’EXECUCIÓ
La prestació del servei s’iniciarà a la signatura del contracte de serveis i finalitzarà quan el contracte d’obres s’extingeixi. El termini d’execució del servei correspondrà amb el termini d’execució de les obres objecte del control de qualitat, 18 mesos.

PRESENTACIÓ DE PROPOSTES
Lloc: Barcelona Sagrera Alta Velocitat SA. c/ Segadors núm. 2, 5a planta. 08030 Barcelona. En horari d’oficina de dilluns a dijous de 9 h a 14 h i de 16 h a 18 h i els divendres de 9 h a 14 h.
Data: l’últim dia per a la presentació d’ofertes serà el dimarts 7 de maig de 2019.
Hora: fins a les 13 h de la data indicada.

DOCUMENTS
Informe justificatiu de la necessitat i idoneïtat de la licitació

Plec de clàusules administratives particulars

Plec de prescripcions tècniques

Anunci BOE

Per accedir el projecte constructiu de la licitació utilitzi usuari i contrasenya:
URL: ftp://mail.barcelonasagrera.com/
Usuari: licitacio
Contrasenya: 2019-IN-0011

Pressupost del projecte en format editable (TCQ)

Informe de justificació d’ofertes que incorren en presumpció d’anormalitatCONTACTAR | AVÍS LEGAL