Contracte de serveis relatius a la direcció d’obra i la coordinació de seguretat i salut de les obres del projecte constructiu d’urbanització dels carrers Gran de la Sagrera, Garcilaso i Berenguer de Palou entre els carrers Costa Rica i Ferran Turné. PAU 1 (parcial) Sector Entorn Sagrera


Expedient 2019-IN-0012

Contractació mitjançant procediment obert dels serveis relatius a la direcció d’obra i la coordinació de seguretat salut de les obres del projecte constructiu d’urbanització dels carrers Gran de la Sagrera, Garcilaso i Berenguer de Palou entre els carrers Costa Rica i Ferran Turné. PAU 1 (parcial) Sector Entorn Sagrera.

PRESSUPOST MÀXIM DE LICITACIÓ
Base imposable 285.423,89 € (IVA exclòs)

VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE
342.508,67 € (IVA exclòs)

GARANTIES
PROVISIONAL: no procedeix
DEFINITIVA: 5% de l’import final ofert 1 (IVA exclòs)
COMPLEMENTÀRIA: 5% de l’import final ofert. Únicament procedirà en el cas que l’empresa hagués incorregut inicialment en presumpció d’oferta anormal o desproporcionada.

TERMINI MÀXIM D’EXECUCIÓ
La prestació del servei s’iniciarà a la signatura del contracte. El termini del contracte és de 20 mesos.

PRESENTACIÓ DE PROPOSTES
Lloc: Barcelona Sagrera Alta Velocitat SA. c/ Segadors núm. 2, 5a planta. 08030 Barcelona. En horari d’oficina de dilluns a dijous de 9 h a 14 h i de 16 h a 18 h i els divendres de 9 h a 14 h.
Data: l’últim dia per a la presentació d’ofertes serà el dilluns 6 de maig de 2019
Hora: fins a les 13 h de la data indicada.

DOCUMENTS
Informe justificatiu de la necessitat i idoneïtat de la licitació

Plec de clàusules administratives particulars

Plec de prescripcions tècniques

Anunci BOE

Anunci DOUE

Per accedir el projecte constructiu de la licitació utilitzi usuari i contrasenya:
URL: ftp://mail.barcelonasagrera.com/
Usuari: licitacio
Contrasenya: 2019-IN-0011

DEUC

Informe tècnic d’avaluació econòmica de les ofertes presentades

CONSULTES I RESPOSTES SOBRE LA LICITACIÓ
Consulta 1
Consulta 2
Consulta 3
Consulta 4
Consulta 5
Consulta 6CONTACTAR | AVÍS LEGAL