Contractació per procediment obert dels serveis de redacció d’un estudi d’alternatives i del projecte de construcció de la implantació d’un carril-bici en l’àmbit de la Sagrera i Sant Andreu


Expedient 2017-IN-0003

Contractació per procediment obert dels serveis de redacció d’un estudi d’alternatives i del projecte de construcció de la implantació d’un carril-bici en l’àmbit de la Sagrera i Sant Andreu.

S’ha detectat un error tipogràfic en el nom de l’expedient en el plec de condicions particulars. El número correcte és el 2017-IN-0003

PRESSUPOST MÀXIM DE LICITACIÓ
Base imposable 30.000 €

GARANTIES
PROVISIONAL: 3% del pressupost de licitació, 900 € (IVA no inclòs)
DEFINITIVA: 5% de l’import d’adjudicació (IVA no inclòs)
COMPLEMENTÀRIA (en cas d’oferta culpable en presumpció de temeritat): 5% de l’import d’adjudicació (IVA no inclòs)

TERMINI MÀXIM D’EXECUCIÓ
Sis (6) mesos.

PRESENTACIÓ DE PROPOSTES
Barcelona Sagrera Alta Velocitat SA. c/ Segadors nº 2, 5ª planta. 08030 Barcelona.
Fins al 7 de març de 2017, fins a les 13.00 h.CONTACTAR | AVÍS LEGAL