Contractació de la redacció del projecte d’enderroc de les construccions del passatge Bofarull 7 i Gran de la Sagrera 45 en Sant Andreu, Barcelona


Expedient 2017-IN-0018

Contractació mitjançant procediment obert dels serveis relatius a la redacció del projecte d’enderroc, la direcció d’obra i la coordinació en materia de seguretat i salut corresponents a les obres d’enderroc de les construccions situades en les naus industrials del passatge Bofarull 7 i gran de la Sagrera 45 en l’àmbit del sector Entorn Sagrera en Sant Andreu, Barcelona

PRESSUPOST MÀXIM DE LICITACIÓ
Base imposable 15.500 €

GARANTIES
No procedeix l’aplicació de termini de garantia.

TERMINI MÀXIM D’EXECUCIÓ
El termini total per a l’execució del present contracte serà d’un màxim de 24 mesos.

PRESENTACIÓ DE PROPOSTES
Lloc: Barcelona Sagrera Alta Velocitat S. a. c/ Segadors nº 2, 5ª planta. 08030 Barcelona.
Data: divendres 29 de setembre de 2017
Hora: fins a les 12h del migdiaCONTACTAR | AVÍS LEGAL