Contractació dels serveis per a la redacció dels projectes de construcció de l’arquitectura, les instal·lacions i la urbanització de l’estació de la Sagrera a Barcelona


2020-IN-0017

PRESSUPOST MÀXIM DE LICITACIÓ
Base imposable 5.214.100 € (IVA exclòs)

VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE
6.256.920 € (IVA exclòs)

GARANTIES
PROVISIONAL: no procedeix
DEFINITIVA: 5% de l’import final ofertat (IVA exclòs)
COMPLEMENTÀRIA: 5% de l’import final ofertat. Únicament procedirà en el cas de que la empresa adjudicatària haguès incorregut inicialment en presumpció de temeritat.

TERMINI MÀXIM D’EXECUCIÓ
El termini total per a l’execució del contracte actual serà d’un màxim de 24 mesos.

PRESENTACIÓ DE PROPOSTES
Lloc: Barcelona Sagrera Alta Velocitat, S.A. c/ Segadors nº2, 5ª planta, 08030 Barcelona.
Data: Fins el dia 13 de novembre de 2020.
Hora: Abans de les 13:00 h de la data indicada

OBERTURA DE PROPOSTES
Lloc: Barcelona Sagrera Alta Velocitat, S.A c/ Segadors nº2, 5ª planta, 08030 Barcelona.
Data: 18 de desembre de 2020
Hora: 12:00 h

Informe justificatiu de la necessitat i idoneïtat de la licitació

Veure anunci BOE

Veure anunci DOUE

CONSULTES I RESPOSTES SOBRE LA LICITACIÓ

Consultes i respostes d’1 a 54

DOCUMENTS

Formulari normalitzat del document europeu únic de contractació (DEUC)

Per accedir als documents que han de servir com a base per a la licitació del projecte, descarregar en el següent enllaç:

Documentació tècnica licitació 2020-IN-0017

Plànols en format DWG 2020-IN-0017

Models BIM Revit 2020-IN-0017

Documentació futur parc linial de La Sagrera 2020-IN-0017

Documentació BIM urbanització 2020-IN-0017

ACTA 1A DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ

ACTA 1B DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ

ACTA 2 DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ

ACTA 3 DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ

ACTA 4 DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ

ACTA 5 DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ

ACTA 6 DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ

ACTA 7 DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ

DILIGÈNCIA CORRECCIÓ ACTA 7 DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ

CORRECCIÓ ACTA 7 DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ

ANUNCI REGISTRE APERTURA DE PLIQUES

ANUNCI MODIFICACIÓ DATA OBERTURA DE PLIQUES

ANUNCI NOVA MODIFICACIÓ DATA OBERTURA DE PLIQUES

ANUNCI RECURS

RECURS TRIBUNAL ADMINISTRATIU CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALS

RESOLUCIÓ TRIBUNAL ADMINISTRATIU CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALSCONTACTAR | AVÍS LEGAL