Contractació dels serveis per a la redacció del projecte de construcció de cobertures del túnel ferroviari de rodalia i del túnel viari en Sant Andreu, Barcelona, entre el carrer Josep Soldevila i el pont de Palomar i la reposició de la urbanització viària del carrer de Sant Adrià afectada per les obres del Sector Sant Andreu


2020-IN-0018

PRESSUPOST MÀXIM DE LICITACIÓ
Base imposable 762.188,00 € (IVA exclòs)

VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE
914.625,60 € (IVA exclòs)

GARANTIES
PROVISIONAL: no procedeix
DEFINITIVA: 5% de l’import final ofertat (IVA exclòs)
COMPLEMENTÀRIA: 5% de l’import final ofertat. Únicament procedirà en el cas de que la empresa adjudicatària haguès incorregut inicialment en presumpció de temeritat.

TERMINI MÀXIM D’EXECUCIÓ
El termini total per a l’execució del contracte actual serà d’un màxim de 12 mesos.

PRESENTACIÓ DE PROPOSTES
Lloc: Barcelona Sagrera Alta Velocitat, S.A. c/ Segadors nº2, 5ª planta, 08030 Barcelona.
Data: Fins el dia 12 de novembre de 2020.
Hora: Abans de les 13:00 h de la data indicada

OBERTURA DE PROPOSTES
Lloc: Barcelona Sagrera Alta Velocitat, S.A c/ Segadors nº2, 5ª planta, 08030 Barcelona.
Data: 18 de desembre de 2020
Hora: 12:00 h

Informe justificatiu de la necessitat i idoneïtat de la licitació

Veure anunci BOE

Veure anunci DOUE

CONSULTES I RESPOSTES SOBRE LA LICITACIÓ

Consultes i respostes d’1 a 26

DOCUMENTS

Formulari normalitzat del document europeu únic de contractació (DEUC)

Documentació 4.2 PPTP 2020-IN-0018

Sector Sant Andreu projecte constructiu plataforma LAV 2008 2020-IN-0018

Plànols constructora sector Sant Andreu 2020-IN-0018

Plànols complementaris del plec 2020-IN-0018

ACTA 1 DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ
ACTA 2 DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ
ACTA 3 DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ
ACTA 4 DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ
ACTA 5 DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ
ANUNCI DE RECTIFICACIÓ DATA OBERTURA PROPOSTES ECONÒMIQUES
INSCRIPCIÓ OBERTURA DE PLIQUES
RESOLUCIÓ ADJUDICACIÓCONTACTAR | AVÍS LEGAL