LICITACIÓ ELECTRÒNICA PER A LA CONTRACTACIÓ D’OBRES CORRESPONENTS Al PROJECTE D’URBANITZACIÓ D’UN ÀMBIT PARCIAL DEL PLA DE MILLORA URBANA DEL SECTOR COLORANTES-RENFE, SUBÀMBIT 2, PAU 1 (PARCIAL) I PAU 2, A SANT ANDREU, BARCELONA, FASE 1. TERRAPLENAMENT I PRECÀRREGA


2021-IN-0006

L’objecte del contracte és l’execució d’obres d’execució del terraplenament parcial del sector Colorantes-Renfe per a igualar la cota de l’àmbit parcial amb la cota de la ciutat consolidada. L’abast de l’obra objecte d’aquest procediment és el que es reflecteix en el “Projecte d’urbanització d’un àmbit parcial del Pla de Millora Urbana del sector de Colorantes-RENFE, subàmbit 2, PAU 1 (parcial), a Sant Andreu Barcelona, fase 1. Terraplenament i precàrrega”

PRESSUPOST MÀXIM DE LICITACIÓ
Base imposable 1.921.899,78 € (IVA exclòs)

VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE
2.306.279,74 € (IVA exclòs)

TERMINI MÀXIM D’EXECUCIÓ
Termini d’execució total: UN (1) any a comptar des de la data que figuri en el contracte.

PRESENTACIÓ DE PROPOSTES
La presentació de l’oferta es farà exclusivament a través de la plataforma electrònica de contractació pública de la Generalitat de Catalunya a través de l’eina del Sobre Digital 2.0.

OBRIR ENLLAÇ
Data límit 02/11/21 fins a les 12.00 hCONTACTAR | AVÍS LEGAL