Contractació dels serveis per a la gestió de nòmines i assessorament laboral de Barcelona Sagrera Alta Velocitat, SA.


Expedient 2018-DC-0030

Contractació mitjançant procediment obert dels serveis relatius a la gestió de nòmines i assessorament laboral de Barcelona Sagrera Alta Velocitat, SA.

PRESSUPOST MÀXIM DE LICITACIÓ
Base imposable 9.000 € (IVA exclòs)

VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE
18.000 € (IVA exclòs)

GARANTIES
PROVISIONAL: no procedeix
DEFINITIVA: 5% de l’import d’adjudicació (IVA exclòs)
COMPLEMENTÀRIA: (en cas d’oferta inicialment culpable en presumpció de temeritat): 5% de l’import d’adjudicació (IVA no inclòs).

TERMINI MÀXIM D’EXECUCIÓ
Dos (2) anys, prorrogable de forma anual fins a un màxim de 2 anys addicionals de conformitat amb el previst en la clàusula 3 dels PCP.

PRESENTACIÓ DE PROPOSTES
Lloc: Barcelona Sagrera Alta Velocitat SA. c/ Segadors núm. 2, 5a planta. 08030 Barcelona.
Data: dimecres 16 de gener de 2019
Hora: fins a les 14 h de la data indicada

DOCUMENTS
Informe justificatiu necessitat i idoneïtat licitació

CONSULTES I RESPOSTES SOBRE LA LICITACIÓ
Consulta 1
Consulta 2CONTACTAR | AVÍS LEGAL