Contractació dels serveis per a la realització dels treballs d’auditoria dels comptes anuals de BSAV, exercicis 2019, 2020, 2021.


2019-DC-0039

Contractació per procediment obert dels serveis per a la realització dels treballs d’auditoria dels comptes anuals de Barcelona Sagrera Alta Velocitat, SA., corresponents als exercicis 2019, 2020, 2021.

PRESSUPOST MÀXIM DE LICITACIÓ
Base imposable 96.000 €

GARANTIES
PROVISIONAL: no es requereix
DEFINITIVA: 5% de l’import final ofertat (IVA no inclòs)
COMPLEMENTÀRIA (en cas d’oferta inicialment culpable en presumpció de temeritat): 5% de l’import final ofertat (IVA no inclòs)

TERMINI MÀXIM D’EXECUCIÓ
Tres (3) anys. No procedeix l’aplicació de pròrroga.

PRESENTACIÓ DE PROPOSTES
Lloc: Barcelona Sagrera Alta Velocitat, SA. c/ Segadors nº 2, 5ª planta. 08030 Barcelona.
Data: fins el 31 d’octubre de 2019
Hora: abans de les 14.00 h de la data indicada.

OBERTURA DE PROPOSTES
Lloc: Barcelona Sagrera Alta Velocitat, SA. c/ Segadors nº 2, 5ª planta. 08030 Barcelona.
Data: 11 de novembre de 2019
Hora: 12.30 h.

DOCUMENTS
Informe justificatiu de la necessitat i idoneïtat de la licitació
Anunci de licitació en la plataforma de licitació del sector públic
Plec de clàusules administratives
Plec de prescripcions tècniques particulars

CONSULTES I RESPOSTES SOBRE LA LICITACIÓ
Consulta 1CONTACTAR | AVÍS LEGAL