CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE NETEJA DE LES OFICINES DE BARCELONA SAGRERA ALTA VELOCITAT, S.A.


2020-DC-0033

Contractació per procedimient obert dels serveis de neteja de les oficines de Barcelona Sagrera Alta Velocitat, SA

PRESSUPOST MÀXIM DE LICITACIÓ
Base imposable 28.000 €

VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE
56.000 € (IVA no inclòs)

GARANTIES
PROVISIONAL: no es requereix
DEFINITIVA: 5% de l’import final ofertat (IVA no inclòs)
COMPLEMENTÀRIA: 5% de l’import final ofertat. Únicament procedirà en el cas que l’empresa hagués incorregut inicialment en presumpció d’oferta anormal o desproporcionada.

TERMINI MÀXIM D’EXECUCIÓ
Dues (2) anys. Prorrogable per períodes anuals amb un màxim de dos (2) anys més.

PRESENTACIÓ DE PROPOSTES
Lloc: Barcelona Sagrera Alta Velocitat S.A. c/ Segadors núm. 2, 5a planta. 08030 Barcelona.
Data: fins al dilluns 11 de gener 2021
Hora: fins a les 13 hores de la data indicada.

OBERTURA DE PROPOSTES
Lloc: Barcelona Sagrera Alta Velocitat, SA. c/ Segadors núm. 2, 5a planta. 08030 Barcelona.
Data: 19 febrer 2021
Hora: 12 hores de la data indicada.

CONSULTES I RESPOSTES SOBRE LA LICITACIÓ
CONSULTA 1

DOCUMENTS
Informe justificatiu de la necessitat i idoneïtat de la licitació

COMPOSICIÓ MESA DE CONTRACTACIÓ
INSCRIPCIÓ OBERTURA DE PLIQUES
ACTA 1 MESA DE CONTRACTACIÓ
ACTA 2 MESA DE CONTRACTACIÓ
ACTA 3 MESA DE CONTRACTACIÓ
ACTA 4 MESA DE CONTRACTACIÓCONTACTAR | AVÍS LEGAL