CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE COMPTABILITAT I ASSESSORAMENT FISCAL DE BARCELONA SAGRERA ALTA VELOCITAT, SA


2020-DC-0032

Contractació per procediment obert dels serveis de comptabilitat i assessorament fiscal de Barcelona Sagrera Alta Velocitat, SA

PRESSUPOST MÀXIM DE LICITACIÓ
Base imposable 111.320 €

VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE
244.904 € (IVA exclòs)

GARANTIES
PROVISIONAL: no procedeix
DEFINITIVA: 5% de l’import final ofertat (IVA no inclòs)
COMPLEMENTÀRIA: 5% de l’import final ofertat. Únicament procedirà en el cas que l’empresa hagués incorregut inicialment en presumpció d’oferta anormal o desproporcionada.

TERMINI MÀXIM D’EXECUCIÓ
Dos (2) anys, prorrogable per períodes anuals amb un màxim de dos (2) anys més.

PRESENTACIÓ DE PROPOSTES
Lloc: Barcelona Sagrera Alta Velocitat SA. c/ Segadors núm. 2, 5a planta. 08030 Barcelona.
Data: fins al 12 de gener de 2021
Hora: abans de les 13 h de la data indicada.

OBERTURA DE PROPOSTES
Lloc: Barcelona Sagrera Alta Velocitat, SA. c/ Segadors núm. 2, 5a planta. 08030 Barcelona.
Data: 19 de febrer de 2021
Hora: 13 h.

CONSULTES I RESPOSTES SOBRE LA LICITACIÓ
CONSULTA 1
CONSULTA 2

DOCUMENTS
Anunci publicat al BOE
Formulari normalitzat del document europeu únic de contractació (DEUC)

COMPOSICIÓ MESA DE CONTRACTACIÓ
INSCRIPCIÓ OBERTURA DE PLIQUES
ACTA 1 MESA DE CONTRACTACIÓ
ACTA 2 MESA DE CONTRACTACIÓ
ACTA 3 MESA DE CONTRACTACIÓCONTACTAR | AVÍS LEGAL