Contractació dels serveis d’assistència jurídica a Barcelona Sagrera Alta Velocitat, SA.


Expedient 2019-DC-0024

Contractació per procediment obert dels serveis d’assistència jurídica a Barcelona Sagrera Alta Velocitat, SA.

PRESSUPOST MÀXIM DE LICITACIÓ
Base imposable 61.000 €

VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE
134.000 € (IVA no inclòs)

GARANTIES
PROVISIONAL: no es requereix
DEFINITIVA: 5% de l’import final ofertat (IVA no inclòs)
COMPLEMENTÀRIA (en cas d’oferta inicialment culpable en presumpció de temeritat): 5% de l’import final ofertat (IVA no inclòs)

TERMINI MÀXIM D’EXECUCIÓ
Dos (2) anys. Prorrogable per períodes anuals amb un màxim de dos (2) anys més.

PRESENTACIÓ DE PROPOSTES
Lloc: Barcelona Sagrera Alta Velocitat, SA. c/ Segadors nº 2, 5ª planta. 08030 Barcelona.
Data: fins 8 de juliol de 2019
Hora: abans de les 14.00 h.

OBERTURA DE PROPOSTES
Lloc: Barcelona Sagrera Alta Velocitat, SA. c/ Segadors nº 2, 5ª planta. 08030 Barcelona.
Data: 23 de juliol de 2019
Hora: 12.00 h.

DOCUMENTS
Informe justificatiu de la necessitat i idoneïtat de la licitació
Anunci de licitació en la plataforma de licitació del sector públicCONTACTAR | AVÍS LEGAL