Contractació de la redacció del projecte de construcció d’un tram del túnel viari segregat muntanya d’accés a l’estació de la Sagrera i d’un àmbit parcial del projecte d’urbanització del PMU del sector Colorantes-Renfe subàmbit 2, PAU 1 (parcial) i PAU 2


Expedient 2018-IN-0002

Contractació mitjançant procediment obert dels serveis relatius a la redacció del projecte de construcció d’un tram del túnel viari segregat muntanya d’accés a l’estació de la Sagrera i d’un àmbit parcial del projecte d’urbanització del PMU del sector Colorantes-Renfe subàmbit 2, PAU 1 (parcial) i PAU 2, en Sant Andreu, Barcelona

PRESSUPOST MÀXIM DE LICITACIÓ
Base imposable 147.500 € (IVA exclòs)

VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE
177.000 € (IVA exclòs)

GARANTIES
No procedeix l’aplicació de termini de garantia.

TERMINI MÀXIM D’EXECUCIÓ
El termini total per a l’execució del present contracte serà d’un màxim de 6 mesos.

PRESENTACIÓ DE PROPOSTES
Lloc: Barcelona Sagrera Alta Velocitat SA. c/ Segadors núm. 2, 5a planta. 08030 Barcelona.
Data: divendres 18 de gener de 2019
Hora: fins a les 14h de la data indicada

VEURE ANUNCI DE LICITACIÓ

DOCUMENTS

Informe justificatiu de la necessitat i idoneïtat de la licitació

Projecte constructiu del túnel viari segregat de la Sagrera (costat muntanya) entre Estefania de Requesens i tallers Renfe (extracte)

Projecte de construcció de plataforma d’alta velocitat tram: la Sagrera-Nus de la Trinitat. Sector Sant Andreu (extracte)

Projecte d’urbanització del PMU del sector Colorantes-Renfe subàmbit 2. PAU 1 parcial i PAU 2 (extracte)

CONSULTES I RESPOSTES SOBRE LA LICITACIÓ

Consulta 1
Consulta 2CONTACTAR | AVÍS LEGAL