Contractació de la deconstrucció parcial d’una nau en el passatge Bofarull, 7, condicionament del terreny i tancament perimetral de la parcel·la


Expedient 2018-IN-0027

Contractació mitjançant procediment obert dels serveis relatius a la deconstrucció parcial d’una nau en el passatge Bofarull, núm. 7, condicionament del terreny i tancament perimetral de la parcel·la

PRESSUPOST MÀXIM DE LICITACIÓ
Base imposable 94.154,62 € (IVA exclòs)

VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE
94.154,62 € (IVA exclòs)

GARANTIES
PROVISIONAL: no procedeix
DEFINITIVA: 5% de l’import d’adjudicació (IVA exclòs), d’acord amb l’art. 107.1 LCSP.
COMPLEMENTÀRIA: no procedeix.

TERMINI MÀXIM D’EXECUCIÓ
El termini d’execució de les obres és el que es determina en el Projecte de deconstrucció: VUIT SETMANES (DOS MESOS).

PRESENTACIÓ DE PROPOSTES
Lloc: Barcelona Sagrera Alta Velocitat SA. c/ Segadors núm. 2, 5a planta. 08030 Barcelona.
Data: dijous 17 de gener de 2019
Hora: fins a les 14 h de la data indicada

VEURE ANUNCI DE LICITACIÓ

DOCUMENTS
Informe justificatiu necessitat i idoneïtat licitació

Pressupost del projecte en format editable (TCQ)

CONSULTES I RESPOSTES SOBRE LA LICITACIÓ
Consulta 1
Consulta 2
Consulta 3CONTACTAR | AVÍS LEGAL