Alienació mitjançant subhasta pública de la finca resultant FR 05 del projecte de reparcel·lació del Polígon d’Actuació Urbanística nº 1 del Pla de Millora Urbana del sector Entorn Sagrera, a Barcelona


Expedient 2018-IN-0016

L’objecte de la licitació és l’alienació mitjançant subhasta pública a l’alça de la finca resultant FR-05 del projecte de reparcel·lació del PAU número 1 del PMU sector Entorn Sagrera, a Barcelona, districte de Sant Andreu.

IMPORT MÍNIM D’ALIENACIÓ
Base imposable 6.409.038,17 € (IVA exclòs)

FIANÇA
192.271,15 €

PRESENTACIÓ DE PROPOSTES

Lloc: Barcelona Sagrera Alta Velocitat SA c/ Segadors nº 2, 5ª planta. 08030 Barcelona.
Data: dijous 20 de setembre de 2018
Hora: fins a les 13h del migdia de la data indicada

DOCUMENTS

Publicació anunci en el BOE

Dossier de venda

Annex V plànols plec de condicions licitació subhasta FR05

Certificació catastralCONTACTAR | AVÍS LEGAL