ALIENACIÓ DE LA FINCA RESULTANT FR 01 DEL PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ DEL POLÍGON D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA Nº 1 DEL PLA DE MILLORA URBANA DEL SECTOR ENTORN SAGRERA, A BARCELONA


2020-IN-0034

L’objecte de la licitació és l’alienació mitjançant concurs de la finca resultant FR-01 del projecte de reparcel·lació del PAU número 1 del PMU sector Entorn Sagrera, a Barcelona, districte de Sant Andreu.

IMPORT MÍNIM D’ALIENACIÓ
Base imposable 11.086.919,91 € (IVA exclòs)

GARANTIA PROVISIONAL
3% del preu mínim de venda (332.607,59 €)

DESCRIPCIÓ

Solar edificable de 3.790,29 m2 situat al carrer Gran de la Sagrera, 32, districte de Sant Andreu.
Total sostre: 19.818,61 m2
Sostre residencial de protecció oficial en règim de preu concertat: 16.596,90 m2
Sostre comercial/terciari planta baixa: 3.221,71 m2

PRESENTACIÓ DE PROPOSTES

Lloc: Barcelona Sagrera Alta Velocitat SA c/ Segadors nº 2, 5ª planta. 08030 Barcelona.
Data: divendres 8 de gener 2021
Hora: fins a les 13h del migdia de la data indicada

OBERTURA DE PROPOSTES

Lloc: Barcelona Sagrera Alta Velocitat SA c/ Segadors nº 2, 5ª planta. 08030 Barcelona.
Data: dimarts 19 de gener 2021
Hora: a les 12h del migdia de la data indicada

CONSULTES I RESPOSTES SOBRE LA LICITACIÓ

CONSULTA 1
CONSULTA 2
CONSULTA 3
CONSULTA 4
CONSULTA 5
CONSULTA 6

DOCUMENTS

Anunci Canals de Comunicació
Dossier de venda

COMPOSICIÓ MESA DE CONTRACTACIÓ
INSCRIPCIÓ OBERTURA DE PLIQUES
ACTA 1 MESA DE CONTRACTACIÓ
ACTA 2 MESA DE CONTRACTACIÓCONTACTAR | AVÍS LEGAL