Licitacions obertes

LICITACIÓ ELECTRÒNICA PER A LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES CORRESPONENTS AL PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ D’UN PAS DE VIANANTS ADAPTAT A LA COBERTA DE L’EDIFICI DEL TRIANGLE FERROVIARI DES DEL CARRER JOSEP SOLDEVILA

2021-IN-0055.

L’objecte del contracte és l’execució de les obres de construcció d’un pas de vianants adaptat a la coberta de l’edifici del Triangle Ferroviari des del carrer Josep Soldevila per sobre de la coberta dels calaixos viaris i ferroviaris.

LICITACIÓ ELECTRÒNICA PER A LA CONTRACTACIÓ DE LA DIRECCIÓ D’OBRA I COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT DE LES OBRES DEL PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ PER A LA IMPLANTACIÓ DE CARRILS BICI A LES CALLES GRAN DE LA SAGRERA, BERENGUER DE PALOU, PARE MANYANET, JOSEP SOLDEVILA I GRAN DE SANT ANDREU, AL DISTRICTE DE SANT ANDREU, BARCELONA

2021-IN-0054.

L’objecte del contracte és la prestació dels serveis relatius a la direcció d’obra i coordinació de seguretat i salut de les obres del carril bici contemplat en el ”Projecte de construcció per a la implantació de carrils bici als carrers Gran de la Sagrera, Berenguer de Palou, Pare Manyanet, Josep Soldevila i Gran de Sant Andreu, en el Districte de Sant Andreu”.

LICITACIÓ ELECTRÒNICA PER A LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES CORRESPONENTS AL PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ PER A LA IMPLANTACIÓ DE CARRILS BICI ALS CARRERS GRAN DE LA SAGRERA, BERENGUER DE PALOU, PARE MANYANET, JOSEP SOLDEVILA I GRAN DE SANT ANDREU, EN EL DISTRICTE DE SANT ANDREU, BARCELONA

2021-IN-0053.

L’objecte del contracte és l’execució de les obres per a la implantació de carrils bici en el Districte de Sant Andreu pels carrers Gran de la Sagrera, Berenguer de Palou, Pare Manyanet, Josep Soldevila i Gran de Sant Andreu.

LICITACIÓ ELECTRÒNICA PER A LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS RELATIUS A L’AUSCULTACIÓ DE LES OBRES CORRESPONENTS AL PROJECTE CONSTRUCTIU D’IMPERMEABILITZACIÓ I LA URBANITZACIÓ DE L’ENTORN DE L’ESTACIÓ DE SANT ANDREU COMTAL, BARCELONA

2021-IN-0051.

L’objecte del contracte és la contractació de l’auscultació de les obres d’impermeabilització de la coberta dels corredors viaris i ferroviaris executats entre els carrers Sant Adrià i Sao Paulo, la urbanització definitiva entre la nova estació de Sant Andreu Comtal i el carrer Sant Adrià i la urbanització tàctica entre la nova estació de Sant Andreu Comtal i el carrer Sao Paulo.

LICITACIÓ ELECTRÒNICA PER A LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS RELATIUS AL CONTROL DE QUALITAT DE LES OBRES CORRESPONENTS AL PROJECTE CONSTRUCTIU D’IMPERMEABILITZACIÓ I LA URBANITZACIÓ DE L’ENTORN DE L’ESTACIÓ DE SANT ANDREU COMTAL, BARCELONA

2021-IN-0050.

L’objecte del contracte és la contractació dels serveis de control de qualitat de les obres d’impermeabilització de la coberta dels corredors viaris i ferroviaris executats entre els carrers Sant Adrià i Sao Paulo, la urbanització definitiva entre la nova estació de Sant Andreu Comtal i el carrer Sant Adrià i la urbanització tàctica entre la nova estació de Sant Andreu Comtal i el carrer Sao Paulo.

LICITACIÓ ELECTRÒNICA PER A LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS RELATIUS A LA DIRECCIÓ D’OBRA I COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT DE LES OBRES DEL PROJECTE CONSTRUCTIU D’IMPERMEABILITZACIÓ I LA URBANITZACIÓ DE L’ENTORN DE L’ESTACIÓ DE SANT ANDREU COMTAL, BARCELONA

2021-IN-0049.

L’objecte del contracte és la prestació dels serveis relatius a la direcció d’obra i coordinació de seguretat i salut per a les obres d’execució de la impermeabilització de la coberta dels corredors viaris i ferroviaris executats entre els carrers Sant Adrià i Sao Paulo, la urbanització definitiva entre la nova estació de Sant Andreu Comtal i el carrer Sant Adrià i la urbanització tàctica entre la nova estació de Sant Andreu Comtal i el carrer Sao Paulo.

LICITACIÓ ELECTRÒNICA PER A LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES CORRESPONENTS Al PROJECTE CONSTRUCTIU D’IMPERMEABILITZACIÓ I URBANITZACIÓ DE L’ENTORN DE L’ESTACIÓ DE SANT ANDREU COMTAL, BARCELONA

2021-IN-0048.

Execució de les obres de la impermeabilització de la coberta dels corredors viaris i ferroviaris executats entre els carrers Sant Andrià i Sao Paulo, la urbanització definitiva entre la nova estació de Sant Andreu Comtal i el carrer Sant Adrià i la urbanització tàctica entre la nova estació de Sant Andreu Comtal i el carrer Sao Paulo.

LICITACIÓ ELECTRÒNICA PER A la CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA A la DIRECCIÓ D’URBANISME DE BARCELONA SAGRERA ALTA VELOCITAT, S.A.

2021-DC-0002.

L’objecte del contracte és la prestació dels serveis relatius a l’Assistència Tècnica a la Direcció d’Urbanisme de Barcelona Sagrera Alta Velocitat, SA.

LICITACIÓ ELECTRÒNICA PER A LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS D’ASSISTÈNCIA JURÍDICA A BARCELONA SAGRERA ALTA VELOCITAT

2021-DC-0031.

L’objecte del contracte és la prestació dels serveis relatius a l’Assistència Jurídica, amb especial atenció en la gestió de la contractació administrativa de Barcelona Sagrera Alta Velocitat, SA

LICITACIÓ ELECTRÒNICA PER A LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS RELATIUS A LA DIRECCIÓ D’OBRA, DIRECCIÓ MEDIAMBIENTAL I COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT PER A LES OBRES D’EXECUCIÓ DEL TERRAPLENAT PARCIAL DEL SECTOR COLORANTES-RENFE

2020-IN-0043.

L’objecte del contracte és la prestació dels serveis relatius a la direcció d’obra, direcció mediambiental i coordinació de seguretat i salut per a les obres d’execució del terraplenat parcial del sector Colorantes-Renfe per a igualar la cota de l’àmbit parcial amb la cota de la ciutat, definides en el Projecte d’Urbanització d’un àmbit parcial del PMU del sector Colorantes-Renfe, subàmbit 2 PAU1 (parcial), en Sant Andreu, Barcelona, Fase 1 Terraplenat i Precàrrega.

LICITACIÓ ELECTRÒNICA PER A LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS RELATIUS A L’AUSCULTACIÓ DE LES OBRES CORRESPONENTS AL PROJECTE D’URBANITZACIÓ D’UN ÀMBIT PARCIAL DEL PLA DE MILLORA URBANA DEL SECTOR COLORANTES-RENFE, SUBÀMBIT 2, PAU 1 (PARCIAL), EN SANT ANDREU, BARCELONA, FASE 1. TERRAPLENAT I PRECÀRREGA

2021-IN-0033.

L’objecte del contracte és la prestació de serveis relatius a l’auscultació de les obres de terraplenat i precàrrega, primera fase de les obres d’urbanització d’un àmbit parcial del Pla de Millora Urbana del sector de Colorantes-RENFE, subàmbit 2, PAU 1 (parcial), en Sant Andreu, Barcelona.

LICITACIÓ ELECTRÒNICA PER A LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS RELATIUS AL CONTROL DE QUALITAT DE LES OBRES CORRESPONENTS AL PROJECTE D’URBANITZACIÓ D’UN ÀMBIT PARCIAL DEL PLA DE MILLORA URBANA DEL SECTOR COLORANTES-RENFE, SUBÀMBIT 2, PAU 1 (PARCIAL) I PAU 2, EN SANT ANDREU, BARCELONA, FASE 1. TERRAPLENAT I PRECÀRREGA

2021-IN-0008.

L’objecte del contracte és la prestació de serveis del control de qualitat de les obres de terraplenat i precàrrega, primera fase de les obres d’urbanització d’un àmbit parcial del Pla de Millora Urbana del sector de Colorantes-RENFE, subàmbit 2, PAU 1 (parcial), en Sant Andreu, Barcelona.

LICITACIÓ ELECTRÒNICA PER A LA CONTRACTACIÓ D’OBRES CORRESPONENTS Al PROJECTE D’URBANITZACIÓ D’UN ÀMBIT PARCIAL DEL PLA DE MILLORA URBANA DEL SECTOR COLORANTES-RENFE, SUBÀMBIT 2, PAU 1 (PARCIAL) I PAU 2, A SANT ANDREU, BARCELONA, FASE 1. TERRAPLENAMENT I PRECÀRREGA

2021-IN-0006.

L’objecte del contracte és l’execució d’obres d’execució del terraplenament parcial del sector Colorantes-Renfe per a igualar la cota de l’àmbit parcial amb la cota de la ciutat consolidada. L’abast de l’obra objecte d’aquest procediment és el que es reflecteix en el “Projecte d’urbanització d’un àmbit parcial del Pla de Millora Urbana del sector de Colorantes-RENFE, […]

LICITACIÓ ELECTRÒNICA PER A l’ALIENACIÓ MITJANÇANT SUBHASTA PÚBLICA DE LA FINCA RESULTANT FR-03 DEL PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ DEL POLÍGON D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA NÚMERO 1 DEL PLA DE MILLORA URBANA DEL SECTOR COLORANTES-RENFE, SUBÀMBIT 2, A BARCELONA

2021-IN-0003.

L’objecte de la licitació és l’alienació mitjançant subhasta pública a l’alça de la finca resultant FR-03 del projecte de reparcel·lació del PAU número 1 del PMU sector Colorantes Renfe, subàmbit 2, a Barcelona, districte i barri de Sant Andreu, situada en carrer de Fernando Pessoa, sense número. Els seus usos urbanístics són habitatge en règim lliure i ús comercial-terciari en planta baixa.CONTACTAR | AVÍS LEGAL