Licitacions obertes

LICITACIÓ ELECTRÒNICA PER A LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS RELATIUS A LA DIRECCIÓ D’OBRA, DIRECCIÓ MEDIAMBIENTAL I COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT PER A LES OBRES D’EXECUCIÓ DEL TERRAPLENAT PARCIAL DEL SECTOR COLORANTES-RENFE

2021-IN-0007.

L’objecte del contracte és la prestació dels serveis relatius a la direcció d’obra, direcció mediambiental i coordinació de seguretat i salut per a les obres d’execució del terraplenat parcial del sector Colorantes-Renfe per a igualar la cota de l’àmbit parcial amb la cota de la ciutat, definides en el Projecte d’Urbanització d’un àmbit parcial del PMU del sector Colorantes-Renfe, subàmbit 2 PAU1 (parcial), en Sant Andreu, Barcelona, Fase 1 Terraplenat i Precàrrega.

LICITACIÓ ELECTRÒNICA PER A LA CONTRACTACIÓ D’OBRES CORRESPONENTS Al PROJECTE D’URBANITZACIÓ D’UN ÀMBIT PARCIAL DEL PLA DE MILLORA URBANA DEL SECTOR COLORANTES-RENFE, SUBÀMBIT 2, PAU 1 (PARCIAL) I PAU 2, A SANT ANDREU, BARCELONA, FASE 1. TERRAPLENAMENT I PRECÀRREGA

2021-IN-0006.

L’objecte del contracte és l’execució d’obres d’execució del terraplenament parcial del sector Colorantes-Renfe per a igualar la cota de l’àmbit parcial amb la cota de la ciutat consolidada. L’abast de l’obra objecte d’aquest procediment és el que es reflecteix en el “Projecte d’urbanització d’un àmbit parcial del Pla de Millora Urbana del sector de Colorantes-RENFE, […]

LICITACIÓ ELECTRÒNICA PER A l’ALIENACIÓ MITJANÇANT SUBHASTA PÚBLICA DE LA FINCA RESULTANT FR-03 DEL PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ DEL POLÍGON D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA NÚMERO 1 DEL PLA DE MILLORA URBANA DEL SECTOR COLORANTES-RENFE, SUBÀMBIT 2, A BARCELONA

2021-IN-0003.

L’objecte de la licitació és l’alienació mitjançant subhasta pública a l’alça de la finca resultant FR-03 del projecte de reparcel·lació del PAU número 1 del PMU sector Colorantes Renfe, subàmbit 2, a Barcelona, districte i barri de Sant Andreu, situada en carrer de Fernando Pessoa, sense número. Els seus usos urbanístics són habitatge en règim lliure i ús comercial-terciari en planta baixa.CONTACTAR | AVÍS LEGAL