La gestió de l’actuació

La construcció de la nova estació de la Sagrera és de gran importància per al futur de Barcelona i el seu sistema de transport. La inversió suposa uns 2.000 milions d’euros sense comptar les edificacions posteriors d’habitatges, equipaments, comerços, edificis d’oficines i hotels.

Part del pressupost estava previst finançar-ho amb els aprofitaments urbanístics dels terrenys de titularitat pública inclosos en l’actuació. És a dir, la gestió urbanística obtindria els recursos econòmics que s’invertirien en l’execució de part de les obres.

En aquest sentit, la Societat finança la inversió de les càrregues urbanístiques d’infraestructura amb els sòls propietat de les administracions associades, que són aportats a la Societat després de la seva transformació urbanística i es converteixen en actius immobiliaris per a la seva alienació.

Les càrregues urbanístiques d’infraestructura corresponen a obres de cobertura de vies, viari segregat, infraestructura urbana i construcció de carrers, parcs i places.

Les càrregues d’urbanització dels sectors que realitza la Societat es traslladen als compradors.

La resta d’infraestructures seran construïdes per cada Administració, o pels seus organismes, segons la seva competència:

• El ferrocarril pel Ministeri de Foment (ADIF).

• El Metro per la Generalitat de Catalunya.

• El dipòsit pluvial i diverses connexions viàries de la ciutat amb l’estació (Via Trajana, Garcilaso, …) per l’Ajuntament de Barcelona.

Amb l’objectiu de garantir la viabilitat de les obres i d’adequar les actuals possibilitats de finançament, el 10 de juliol de 2013 el Ministeri de Foment i l’Ajuntament de Barcelona van signar un protocol d’intencions per garantir el desenvolupament de l’estació de la Sagrera.

El protocol es basa en una optimització del projecte per racionalitzar els costos mantenint la funcionalitat i operativitat ferroviària de l’estació. A més, defineix un nou model de finançament basat en la participació d’un inversor privat per a la gestió de la superfície comercial.

transparencia_economicaCONTACTAR | AVÍS LEGAL