Informació econòmica i pressupostària

D’acord amb l’article 8è de la Llei 19/2013 de transparència, accés a la informació pública i bon govern, Barcelona Sagrera Alta Velocitat publica en aquest apartat una sèrie de documents amb la informació econòmica i pressupostària de la Societat, amb l’objecte d’ampliar i reforçar la transparència de la nostra activitat pública.

Contractes

Convenis

Mitjans propis

Contractes compra venda

Pressupostos (balanços i comptes de pèrdues i guanys)

Comptes anuals i informe d’auditoria de comptes exercici 2021

Retribucions

transparencia_institucionalCONTACTAR | AVÍS LEGAL