Adjudicacions

BARCELONA SAGRERA ALTA VELOCITAT VOL INCORPORAR UN/A LLETRAT/A DELS SERVEIS JURÍDICS

El lloc de treball a exercir serà com a lletrat/a dels serveis jurídics de l'entitat..

Enviar CV a info@barcelonasagrera.com fins a les 13 hores del dia 7 d’octubre de 2022, amb l’assumpte: contractació del lloc de lletrat/a de BSAV.

LICITACIÓ ELECTRÒNICA PER A LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES CORRESPONENTS AL PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ D’UN PAS DE VIANANTS ADAPTAT A LA COBERTA DE L’EDIFICI DEL TRIANGLE FERROVIARI DES DEL CARRER JOSEP SOLDEVILA

2021-IN-0055.

L’objecte del contracte és l’execució de les obres de construcció d’un pas de vianants adaptat a la coberta de l’edifici del Triangle Ferroviari des del carrer Josep Soldevila per sobre de la coberta dels calaixos viaris i ferroviaris.

LICITACIÓ ELECTRÒNICA PER A LA CONTRACTACIÓ DE LA DIRECCIÓ D’OBRA I COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT DE LES OBRES DEL PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ PER A LA IMPLANTACIÓ DE CARRILS BICI A LES CALLES GRAN DE LA SAGRERA, BERENGUER DE PALOU, PARE MANYANET, JOSEP SOLDEVILA I GRAN DE SANT ANDREU, AL DISTRICTE DE SANT ANDREU, BARCELONA

2021-IN-0054.

L’objecte del contracte és la prestació dels serveis relatius a la direcció d’obra i coordinació de seguretat i salut de les obres del carril bici contemplat en el ”Projecte de construcció per a la implantació de carrils bici als carrers Gran de la Sagrera, Berenguer de Palou, Pare Manyanet, Josep Soldevila i Gran de Sant Andreu, en el Districte de Sant Andreu”.

LICITACIÓ ELECTRÒNICA PER A LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES CORRESPONENTS AL PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ PER A LA IMPLANTACIÓ DE CARRILS BICI ALS CARRERS GRAN DE LA SAGRERA, BERENGUER DE PALOU, PARE MANYANET, JOSEP SOLDEVILA I GRAN DE SANT ANDREU, EN EL DISTRICTE DE SANT ANDREU, BARCELONA

2021-IN-0053.

L’objecte del contracte és l’execució de les obres per a la implantació de carrils bici en el Districte de Sant Andreu pels carrers Gran de la Sagrera, Berenguer de Palou, Pare Manyanet, Josep Soldevila i Gran de Sant Andreu.

LICITACIÓ ELECTRÒNICA PER A LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS RELATIUS A L’AUSCULTACIÓ DE LES OBRES CORRESPONENTS AL PROJECTE CONSTRUCTIU D’IMPERMEABILITZACIÓ I LA URBANITZACIÓ DE L’ENTORN DE L’ESTACIÓ DE SANT ANDREU COMTAL, BARCELONA

2021-IN-0051.

L’objecte del contracte és la contractació de l’auscultació de les obres d’impermeabilització de la coberta dels corredors viaris i ferroviaris executats entre els carrers Sant Adrià i Sao Paulo, la urbanització definitiva entre la nova estació de Sant Andreu Comtal i el carrer Sant Adrià i la urbanització tàctica entre la nova estació de Sant Andreu Comtal i el carrer Sao Paulo.

LICITACIÓ ELECTRÒNICA PER A LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS RELATIUS AL CONTROL DE QUALITAT DE LES OBRES CORRESPONENTS AL PROJECTE CONSTRUCTIU D’IMPERMEABILITZACIÓ I LA URBANITZACIÓ DE L’ENTORN DE L’ESTACIÓ DE SANT ANDREU COMTAL, BARCELONA

2021-IN-0050.

L’objecte del contracte és la contractació dels serveis de control de qualitat de les obres d’impermeabilització de la coberta dels corredors viaris i ferroviaris executats entre els carrers Sant Adrià i Sao Paulo, la urbanització definitiva entre la nova estació de Sant Andreu Comtal i el carrer Sant Adrià i la urbanització tàctica entre la nova estació de Sant Andreu Comtal i el carrer Sao Paulo.

LICITACIÓ ELECTRÒNICA PER A LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS RELATIUS A LA DIRECCIÓ D’OBRA I COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT DE LES OBRES DEL PROJECTE CONSTRUCTIU D’IMPERMEABILITZACIÓ I LA URBANITZACIÓ DE L’ENTORN DE L’ESTACIÓ DE SANT ANDREU COMTAL, BARCELONA

2021-IN-0049.

L’objecte del contracte és la prestació dels serveis relatius a la direcció d’obra i coordinació de seguretat i salut per a les obres d’execució de la impermeabilització de la coberta dels corredors viaris i ferroviaris executats entre els carrers Sant Adrià i Sao Paulo, la urbanització definitiva entre la nova estació de Sant Andreu Comtal i el carrer Sant Adrià i la urbanització tàctica entre la nova estació de Sant Andreu Comtal i el carrer Sao Paulo.

LICITACIÓ ELECTRÒNICA PER A LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES CORRESPONENTS Al PROJECTE CONSTRUCTIU D’IMPERMEABILITZACIÓ I URBANITZACIÓ DE L’ENTORN DE L’ESTACIÓ DE SANT ANDREU COMTAL, BARCELONA

2021-IN-0048.

Execució de les obres de la impermeabilització de la coberta dels corredors viaris i ferroviaris executats entre els carrers Sant Andrià i Sao Paulo, la urbanització definitiva entre la nova estació de Sant Andreu Comtal i el carrer Sant Adrià i la urbanització tàctica entre la nova estació de Sant Andreu Comtal i el carrer Sao Paulo.

LICITACIÓ ELECTRÒNICA PER A la CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA A la DIRECCIÓ D’URBANISME DE BARCELONA SAGRERA ALTA VELOCITAT, S.A.

2021-DC-0002.

L’objecte del contracte és la prestació dels serveis relatius a l’Assistència Tècnica a la Direcció d’Urbanisme de Barcelona Sagrera Alta Velocitat, SA.

LICITACIÓ ELECTRÒNICA PER A LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS D’ASSISTÈNCIA JURÍDICA A BARCELONA SAGRERA ALTA VELOCITAT

2021-DC-0031.

L’objecte del contracte és la prestació dels serveis relatius a l’Assistència Jurídica, amb especial atenció en la gestió de la contractació administrativa de Barcelona Sagrera Alta Velocitat, SA

LICITACIÓ ELECTRÒNICA PER A LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS RELATIUS A LA DIRECCIÓ D’OBRA, DIRECCIÓ MEDIAMBIENTAL I COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT PER A LES OBRES D’EXECUCIÓ DEL TERRAPLENAT PARCIAL DEL SECTOR COLORANTES-RENFE

2020-IN-0043.

L’objecte del contracte és la prestació dels serveis relatius a la direcció d’obra, direcció mediambiental i coordinació de seguretat i salut per a les obres d’execució del terraplenat parcial del sector Colorantes-Renfe per a igualar la cota de l’àmbit parcial amb la cota de la ciutat, definides en el Projecte d’Urbanització d’un àmbit parcial del PMU del sector Colorantes-Renfe, subàmbit 2 PAU1 (parcial), en Sant Andreu, Barcelona, Fase 1 Terraplenat i Precàrrega.

LICITACIÓ ELECTRÒNICA PER A LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS RELATIUS A L’AUSCULTACIÓ DE LES OBRES CORRESPONENTS AL PROJECTE D’URBANITZACIÓ D’UN ÀMBIT PARCIAL DEL PLA DE MILLORA URBANA DEL SECTOR COLORANTES-RENFE, SUBÀMBIT 2, PAU 1 (PARCIAL), EN SANT ANDREU, BARCELONA, FASE 1. TERRAPLENAT I PRECÀRREGA

2021-IN-0033.

L’objecte del contracte és la prestació de serveis relatius a l’auscultació de les obres de terraplenat i precàrrega, primera fase de les obres d’urbanització d’un àmbit parcial del Pla de Millora Urbana del sector de Colorantes-RENFE, subàmbit 2, PAU 1 (parcial), en Sant Andreu, Barcelona.

LICITACIÓ ELECTRÒNICA PER A LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS RELATIUS AL CONTROL DE QUALITAT DE LES OBRES CORRESPONENTS AL PROJECTE D’URBANITZACIÓ D’UN ÀMBIT PARCIAL DEL PLA DE MILLORA URBANA DEL SECTOR COLORANTES-RENFE, SUBÀMBIT 2, PAU 1 (PARCIAL) I PAU 2, EN SANT ANDREU, BARCELONA, FASE 1. TERRAPLENAT I PRECÀRREGA

2021-IN-0008.

L’objecte del contracte és la prestació de serveis del control de qualitat de les obres de terraplenat i precàrrega, primera fase de les obres d’urbanització d’un àmbit parcial del Pla de Millora Urbana del sector de Colorantes-RENFE, subàmbit 2, PAU 1 (parcial), en Sant Andreu, Barcelona.

LICITACIÓ ELECTRÒNICA PER A LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS RELATIUS A LA DIRECCIÓ D’OBRA, DIRECCIÓ MEDIAMBIENTAL I COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT PER A LES OBRES D’EXECUCIÓ DEL TERRAPLENAT PARCIAL DEL SECTOR COLORANTES-RENFE

2021-IN-0007.

L’objecte del contracte és la prestació dels serveis relatius a la direcció d’obra, direcció mediambiental i coordinació de seguretat i salut per a les obres d’execució del terraplenat parcial del sector Colorantes-Renfe per a igualar la cota de l’àmbit parcial amb la cota de la ciutat, definides en el Projecte d’Urbanització d’un àmbit parcial del PMU del sector Colorantes-Renfe, subàmbit 2 PAU1 (parcial), en Sant Andreu, Barcelona, Fase 1 Terraplenat i Precàrrega.

LICITACIÓ ELECTRÒNICA PER A LA CONTRACTACIÓ D’OBRES CORRESPONENTS Al PROJECTE D’URBANITZACIÓ D’UN ÀMBIT PARCIAL DEL PLA DE MILLORA URBANA DEL SECTOR COLORANTES-RENFE, SUBÀMBIT 2, PAU 1 (PARCIAL) I PAU 2, A SANT ANDREU, BARCELONA, FASE 1. TERRAPLENAMENT I PRECÀRREGA

2021-IN-0006.

L’objecte del contracte és l’execució d’obres d’execució del terraplenament parcial del sector Colorantes-Renfe per a igualar la cota de l’àmbit parcial amb la cota de la ciutat consolidada. L’abast de l’obra objecte d’aquest procediment és el que es reflecteix en el “Projecte d’urbanització d’un àmbit parcial del Pla de Millora Urbana del sector de Colorantes-RENFE, […]

LICITACIÓ ELECTRÒNICA PER A l’ALIENACIÓ MITJANÇANT SUBHASTA PÚBLICA DE LA FINCA RESULTANT FR-03 DEL PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ DEL POLÍGON D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA NÚMERO 1 DEL PLA DE MILLORA URBANA DEL SECTOR COLORANTES-RENFE, SUBÀMBIT 2, A BARCELONA

2021-IN-0003.

L’objecte de la licitació és l’alienació mitjançant subhasta pública a l’alça de la finca resultant FR-03 del projecte de reparcel·lació del PAU número 1 del PMU sector Colorantes Renfe, subàmbit 2, a Barcelona, districte i barri de Sant Andreu, situada en carrer de Fernando Pessoa, sense número. Els seus usos urbanístics són habitatge en règim lliure i ús comercial-terciari en planta baixa.

CONTRACTE DE SERVEIS RELATIUS AL CONTROL DE QUALITAT DE LES OBRES DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ DE L’ENTORN DE LA BIBLIOTECA LA SAGRERA-MARINA CLOTET. PAU 1 (PARCIAL) SECTOR ENTORN SAGRERA

2020-IN-0030.

Contractació mitjançant procediment obert dels serveis relatius al control de qualitat de les obres corresponents al projecte d’urbanització de l’entorn de la Biblioteca La Sagrera-Marina Clotet, PAU 1 (parcial) Sector Entorn Sagrera.

CONTRACTE DE SERVEIS RELATIUS A LA DIRECCIÓ D’OBRA I COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT DE LES OBRES DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ DE L’ENTORN DE LA BIBLIOTECA LA SAGRERA-MARINA CLOTET. PAU 1 (PARCIAL) SECTOR ENTORN SAGRERA

2020-IN-0029.

Contractació mitjançant procediment obert dels serveis relatius a la direcció d’obra i coordinació de seguretat i salut de les obres del projecte d’urbanització de l’entorn de la Biblioteca La Sagrera-Marina Clotet. PAU 1 (parcial) Sector Entorn Sagrera.

CONTRACTE D’EXECUCIÓ D’OBRES CORRESPONENTS AL PROJECTE D’URBANITZACIÓ DE L’ENTORN DE LA BIBLIOTECA LA SAGRERA-MARINA CLOTET. PAU 1 (PARCIAL) SECTOR ENTORN SAGRERA

2020-IN-0028.

Contractació mitjançant procediment obert d’execució d’obres d’urbanització de l’entorn de la Biblioteca La Sagrera-Marina Clotet. PAU 1 (parcial). Sector Entorn Sagrera.

CONTRACTE DE SERVEIS RELATIUS Al CONTROL DE QUALITAT DE LES OBRES DEL PROJECTE CONSTRUCTIU D’OBERTURA I URBANITZACIÓ DEL CARRER JOSEP ESTIVILL ENTRE EL CARRER HONDURES I EL CARRER GRAN DE LA SAGRERA. PAU 1 (PARCIAL) SECTOR ENTORN SAGRERA

2019-IN-0046.

Contractació mitjançant procediment obert dels serveis relatius al control de qualitat de les obres corresponents al projecte constructiu d’obertura i urbanització del carrer Josep Estivill entre el carrer Hondures i el carrer Gran de la Sagrera, PAU 1 (parcial) Sector Entorn Sagrera.

CONTRACTE DE SERVEIS RELATIUS A la DIRECCIÓ D’OBRA I COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT DE LES OBRES DEL PROJECTE CONSTRUCTIU D’OBERTURA I URBANITZACIÓ DEL CARRER JOSEP ESTIVILL ENTRE EL CARRER HONDURES I EL CARRER GRAN DE LA SAGRERA. PAU 1 (PARCIAL) SECTOR ENTORN SAGRERA

2019-IN-0045.

Contractació mitjançant procediment obert dels serveis relatius a la direcció d’obra i coordinació de seguretat i salut de les obres del projecte constructiu d’obertura i urbanització del carrer Josep Estivill entre el carrer Hondures i el carrer Gran de la Sagrera, PAU 1 (parcial) Sector Entorn Sagrera.

CONTRACTE D’EXECUCIÓ D’OBRES CORRESPONENTS AL PROJECTE CONSTRUCTIU D’OBERTURA I URBANITZACIÓ DEL CARRER JOSEP ESTIVILL ENTRE EL CARRER HONDURES I EL CARRER GRAN DE LA SAGRERA. PAU 1 (PARCIAL) SECTOR ENTORN SAGRERA

2019-IN-0044.

Contractació mitjançant procediment obert d’execució d’obres corresponents al projecte constructiu d’obertura i urbanització del carrer Josep Estivill entre el carrer Hondures i el carrer Gran de la Sagrera. PAU 1 (parcial) Sector Entorn Sagrera.

CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE COMPTABILITAT I ASSESSORAMENT FISCAL DE BARCELONA SAGRERA ALTA VELOCITAT, SA

2020-DC-0032.

Contractació per procediment obert dels serveis de comptabilitat i assessorament fiscal de Barcelona Sagrera Alta Velocitat, SA

CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE NETEJA DE LES OFICINES DE BARCELONA SAGRERA ALTA VELOCITAT, S.A.

2020-DC-0033.

Contractació per procediment obert dels serveis de neteja de les oficines de Barcelona Sagrera Alta Velocitat, S.A.

ALIENACIÓ DE LA FINCA RESULTANT FR 01 DEL PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ DEL POLÍGON D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA Nº 1 DEL PLA DE MILLORA URBANA DEL SECTOR ENTORN SAGRERA, A BARCELONA

2020-IN-0034.

L’objecte de la licitació és l’alienació mitjançant concurs de la finca resultant FR-01 del projecte de reparcel·lació del PAU número 1 del PMU sector Entorn Sagrera, a Barcelona, districte de Sant Andreu.

BARCELONA SAGRERA ALTA VELOCITAT VOL INCORPORAR UN/A DELINEANT – PROJECTISTA DE CAD I BIM

El lloc de treball a exercir serà de delineant - projectista integrat en l’oficina tècnica, amb tasques de delineació, gestió i coordinació de documentació gràfica global i específica de les actuacions de la Societat, i de producció i gestió de documentació BIM. Treballarà en equip i en coordinació amb els departaments tècnics de l’empresa.

Enviar CV a info@barcelonasagrera.com amb el tema deliniant projectista BSAV 2020, fins el 15 de novembre de 2020.

BARCELONA SAGRERA ALTA VELOCITAT VOL INCORPORAR UN/A ENGINYER/A DE CAMINS, CANALS I PORTS ADJUNT/A A LA DIRECCIÓ DE PROJECTES I OBRES

El lloc de treball a exercir serà de gestió, coordinació i supervisió d’obra civil pròpia o externa, dependrà de la Direcció de Projectes i Obres de l'empresa i treballarà en equip i en coordinació amb els departaments tècnics i administratiu de l’empresa..

Enviar CV a info@barcelonasagrera.com amb el tema Adjunt/a DPO BSAV 2020, fins el 31 de maig de 2020.

Contractació dels serveis per a la realització dels treballs d’auditoria dels comptes anuals de BSAV, exercicis 2019, 2020, 2021.

2019-DC-0039.

Contractació per procediment obert dels serveis per a la realització dels treballs d’auditoria dels comptes anuals de Barcelona Sagrera Alta Velocitat, SA., corresponents als exercicis 2019, 2020, 2021.

Contractació dels serveis d’assistència jurídica a Barcelona Sagrera Alta Velocitat, SA.

Expedient 2019-DC-0024.

Contractació per procediment obert dels serveis d’assistència jurídica a Barcelona Sagrera Alta Velocitat, SA.

Contractació dels serveis de manteniment de components i dispositius informàtics de Barcelona Sagrera Alta Velocitat, SA.

Expedient 2019-DC-0023.

Contractació per procediment obert dels serveis de manteniment de components i dispositius informàtics de Barcelona Sagrera Alta Velocitat, SA.

Contractació dels serveis per a la realització dels treballs d’auditoria dels comptes anuals de Barcelona Sagrera Alta Velocitat, SA, corresponents als exercicis 2019, 2010, 2021.

Expedient 2019-DC-0007.

Contractació per procediment obert dels serveis per a la realització dels treballs d’auditoria dels comptes anuals de Barcelona Sagrera Alta Velocitat, SA., corresponents als exercicis 2019, 2010, 2021.

Contracte de serveis relatius al control de qualitat de les obres del projecte constructiu d’urbanització dels carrers Gran de la Sagrera, Garcilaso i Berenguer de Palou entre els carrers Costa Rica i Ferran Turné. PAU 1 (parcial) Sector Entorn Sagrera

Expedient 2019-IN-0013.

Contractació mitjançant procediment obert dels serveis relatius al control de qualitat de les obres del projecte constructiu d’urbanització dels carrers Gran de la Sagrera, Garcilaso i Berenguer de Palou entre els carrers Costa Rica i Ferran Turné. PAU 1 (parcial) Sector Entorn Sagrera.

Contracte de serveis relatius a la direcció d’obra i la coordinació de seguretat i salut de les obres del projecte constructiu d’urbanització dels carrers Gran de la Sagrera, Garcilaso i Berenguer de Palou entre els carrers Costa Rica i Ferran Turné. PAU 1 (parcial) Sector Entorn Sagrera

Expedient 2019-IN-0012.

Contractació mitjançant procediment obert dels serveis relatius a la direcció d’obra i la coordinació de seguretat i salut de les obres del projecte constructiu d’urbanització dels carrers Gran de la Sagrera, Garcilaso i Berenguer de Palou entre els carrers Costa Rica i Ferran Turné. PAU 1 (parcial) Sector Entorn Sagrera.

Contracte d’execució d’obres corresponents al projecte constructiu d’urbanització dels carrers Gran de la Sagrera, Garcilaso i Berenguer de Palou entre els carrers Costa Rica i Ferran Turné. PAU 1 (parcial) Sector Entorn Sagrera

Expedient 2019-IN-0011.

Contratació mitjançant procediment obert d’execució d’obres corresponents al projecte constructiu d’urbanització dels carrers Gran de la Sagrera, Garcilaso i Berenguer de Palou entre els carrers Costa Rica i Ferran Turné. PAU 1 (parcial) Sector Entorn Sagrera

Contractació dels serveis per a la gestió de nòmines i assessorament laboral de Barcelona Sagrera Alta Velocitat, SA.

Expedient 2018-DC-0030.

Contractació mitjançant procediment obert dels serveis relatius a la gestió de nòmines i assessorament laboral de Barcelona Sagrera Alta Velocitat, SA.

Contractació de la deconstrucció parcial d’una nau en el passatge Bofarull, 7, condicionament del terreny i tancament perimetral de la parcel·la

Expedient 2018-IN-0027.

Contractació mitjançant procediment obert dels serveis relatius a la deconstrucció parcial d’una nau en el passatge Bofarull, núm. 7, condicionament del terreny i tancament perimetral de la parcel·la

Contractació de la redacció del projecte de construcció d’un tram del túnel viari segregat muntanya d’accés a l’estació de la Sagrera i d’un àmbit parcial del projecte d’urbanització del PMU del sector Colorantes-Renfe subàmbit 2, PAU 1 (parcial) i PAU 2

Expedient 2018-IN-0002.

Contractació mitjançant procediment obert dels serveis relatius a la redacció del projecte de construcció d’un tram del túnel viari segregat muntanya d’accés a l’estació de la Sagrera i d’un àmbit parcial del projecte d’urbanització del PMU del sector Colorantes-Renfe subàmbit 2, PAU 1 (parcial) i PAU 2, en Sant Andreu, Barcelona

Alienació mitjançant subhasta pública de la finca resultant FR 05 del projecte de reparcel·lació del Polígon d’Actuació Urbanística nº 1 del Pla de Millora Urbana del sector Entorn Sagrera, a Barcelona

Expedient 2018-IN-0016.

L’objecte de la licitació és l’alienació mitjançant subhasta pública a l’alça de la finca resultant FR-05 del projecte de reparcel·lació del PAU número 1 del PMU sector Entorn Sagrera, a Barcelona, districte de Sant Andreu.

Contractació de la redacció del projecte d’enderroc de les construccions del passatge Bofarull 7 i Gran de la Sagrera 45 en Sant Andreu, Barcelona

Expedient 2017-IN-0018.

Contractació mitjançant procediment obert dels serveis relatius a la redacció del projecte d’enderroc, la direcció d’obra i la coordinació en materia de seguretat i salut corresponents a les obres d’enderroc de les construccions situades en les naus industrials del passatge Bofarull 7 i gran de la Sagrera 45 en l’àmbit del sector Entorn Sagrera en Sant Andreu, Barcelona

Contractació per procediment obert dels serveis de redacció d’un estudi d’alternatives i del projecte de construcció de la implantació d’un carril-bici en l’àmbit de la Sagrera i Sant Andreu

Expedient 2017-IN-0003.

El número correcte d’expedient és el 2017-IN-0003 (publicat per error com 2017-DC-0003 en el plec de condicions particulars).
Contractació per procediment obert dels serveis de redacció d’un estudi d’alternatives i del projecte de construcció de la implantació d’un carril-bici en l’àmbit de la Sagrera i Sant Andreu.

Contractació per procediment obert dels serveis de redacció de les separates del projecte d’urbanització del PMU del sector Entorn Sagrera PAU.1 i PAU. 2 (parcial), primera fase àmbits A, B, C i D

Expedient 2016-IN-0013.

Contractació per procediment obert dels serveis de redacció de les separates del projecte d’urbanització del PMU del sector Entorn Sagrera PAU.1 i PAU. 2 (parcial), primera fase àmbits A, B, C i D

Contractació per procediment obert dels serveis d’assistència tècnica a la direcció d’Urbanisme de Barcelona Sagrera Alta Velocitat

Expedient 2016-DC- 0012.

Contractació per procediment obert dels serveis d’assistència tècnica a la direcció d’Urbanisme de Barcelona Sagrera Alta Velocitat

Contracte de serveis de comptabilitat i assessorament fiscal de BSAV

Expedient 2016-DC-0007.

Contractació per procediment obert dels serveis de comptabilitat i assessorament fiscal de BSAV.CONTACTAR | AVÍS LEGAL