Nova publicació de l’anunci de licitació del Projecte de Reparcel·lació de Prim


Aquesta licitació substitueix la 2010-IN-0036, una vegada subsanats els errors detectats en el plec de condicions particulars.


Barcelona Sagrera Alta Velocitat comunica que s’han subsanat els errors detectats en el plec de condicions particulars de la licitació del Projecte de Reparcel·lació del Polígon d’Actuació Urbanística número 1 del sector de Prim, i per tant aquesta licitació substitueix la 2010-IN-0036.

L’objecte del contracte és, d’una banda, redactar i tramitar el Projecte de Reparcel·lació del PAU 1 del sector de Prim, de l’altra, redactar i tramitar l’expedient d’ocupació directa dels sòls per executar la urbanització inclosa en el Projecte Constructiu d’accessos a l’Estació de la Sagrera que està a punt d’iniciar-se.

El Polígon d’Actuació Urbanística número 1 delimitat per la Modificació del Pla General Metropolità del Sector de Prim té una superfície de 21,3 Ha que serà d’ús majoritàriament residencial. El composen dos subàmbits discontinus. El de Prim, situat en el Districte de Sant Martí amb una superfície total de 188.375 m2 i el de Canyelles, en el Districte de Nou Barris de 24.935 m2.

Aquest projecte configurarà les finques resultants de 283.970 m2 de sostre lucratiu (255.573 m2 destinats a habitatge – 47% habitatge protegit – i 28.397 m2 destinats a usos terciaris en planta baixa) que es situaran al subàmbit de Prim en 11 illes ordenades a aquest efecte. Així mateix, s’establiran les finques dels 176.478 m2 de sòl destinats a sistemes de titularitat pública (vials, zones verdes, equipaments i serveis tècnics) que s’hauran de cedir a l’Ajuntament de Barcelona.

El pressupost net base de licitació és de 250.000 euros i el temps d’execució de 24 mesos. La data límit de presentació de les ofertes és abans de les 13 h del 14 de desembre de 2010 a la seu de les nostres oficines, carrer dels Segadors, 2, 5è. 08030 Barcelona.

Enllaços relacionats:

Perfil del contractant

Imagen del sector de PrimImatge del sector de PrimCONTACTAR | AVÍS LEGAL