ENDERROCS PER OBRIR EL CARRER JOSEP ESTIVILL


S’ha iniciat la deconstrucció parcial d’una nau en el passatge Bofarull, núm. 7, el condicionament del terreny i el tancament perimetral de la parcel·la


L’actuació, que va començar el passat 27 de maig, té un termini d’execució de dos mesos i juntament amb l’enderroc ja executat del conjunt d’edificacions situades a la finca del número 45 del carrer Gran de la Sagrera, permetrà obrir el carrer de Josep Estivill entre el carrer d’Hondures i el carrer Gran de la Sagrera.

Els treballs consisteixen en executar l’enderroc parcial d’una nau al Passatge Bofarull número 7, actualment ocupada per l’associació Espai 30, el condicionament del terreny i el tancament perimetral de la parcel∙la resultant segons el planejament.

L’enderroc es realitzarà seguint un procés dividit en cinc etapes diferenciades:

Primera etapa: Es realitzaran els treballs previs de desconnexions i desviaments de tots els serveis que afectin a la deconstrucció.

Segona etapa: Es realitzarà la neteja interior de l’edifici (mobiliari, instal∙lacions, estris i tot el material interior).

Tercera etapa: Desamiantat, aquesta etapa s’executa únicamente a la part posterior de la coberta de la nau del passatge Bofarull 7. Es procedirà a la retirada de les planxes i baixants de fibrociment amb amiant de la coberta de la part afectada per la demolició, prèviament es realitzarà una divisió interior a la nau per poder tancar la part que no s’enderroca.

Les feines es faran d’acord amb totes las normatives vigents i sistemes de seguretat, especialment pel que fa a la retirada del fibrociment que ha requerit de la prèvia autorització del Departament de treball de la Generalitat, de l’aprovació d’un pla de treball específic i es durà a terme per una empresa especialitzada i homologada per aquest tipus de treballs i inscrita al Registre d’Empreses amb Risc d’Amiant del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya.

Quarta etapa: Es seguirà amb la demolició del que quedi de l’edificació (estructura i tancaments) separant els residus per tipus.

Cinquena etapa: Es realitzaran els enderrocs de paviments i del forjat de l’àmbit del soterrani. El soterrani s’omplirà amb graves mitjançant forats fets al forjat i posteriorment una vegada ple de graves s’enderrocarà.

També és objecte d’aquest projecte el tancament amb malla de simple torsió de la parcel∙la veïna, situada al carrer Gran de Sagrera 45, a la que es va intervenir en una fase prèvia i que provisionalment es va tancar amb tanca de peus de formigó.

En aquest solar el Districte té previst properament realitzar obres d’ampliació del pavelló d’Hondures amb una nova pista de Hockei.

Aquestes obres, juntament amb la propera execució de diverses obres d’urbanització i edificació vinculades al desenvolupament urbà al voltant de la nova estació intermodal de la Sagrera, consoliden la ciutat a l’entorn de les actuals obres ferroviàries.

Aquests enderrocs són fruit de l’encomana feta per l’Ajuntament de Barcelona a Barcelona Sagrera Alta Velocitat el 24 d’abril de 2017. Amb aquestes obres finalitzen els enderrocs del PAU1 del sector Entorn Sagrera.

Quitando el amianto de la naveCONTACTAR | AVÍS LEGAL