Barcelona Sagrera Alta Velocitat licita el projecte d’urbanització del Parc Lineal de la Sagrera – Sant Andreu


Barcelona Sagrera Alta Velocitat licita el Pla Director i els tres projectes constructius d’urbanització del parc Lineal de la Sagrera – Sant Andreu.


El projecte comprèn la urbanització d’un gran parc de gairebé 4 Km de longitud des del carrer d’Espronceda fins al passeig de Santa Coloma, amb una superfície de més de 38 hectàrees sobre les infraestructures ferroviàries i viàries soterrades que permetrà unir els barris i gaudir d’un gran espai públic.

L’objecte de la licitació és el de disposar d’un Pla Director únic que defineixi el disseny de tot el parc i redactar els projectes constructius d’urbanització de 3 dels 5 àmbits en què s’ha dividit la totalitat del parc, d’acord amb la finalització de les obres de cobertura.

Els àmbits que comprenen els 3 projectes constructius d’urbanització que es liciten són els següents:

– Àmbit Sant Andreu ——- 81.772 m²
– Àmbit La Sagrera ——— 95.981 m²
– Àmbit Bac de Roda ——- 47.808 m²

La licitació es resoldrà en dues fases. En la primera es presentaran les sol·licituds de participació mitjançant l’aportació de la documentació administrativa pertinent i BSAV seleccionarà les cinc propostes amb major puntuació segons criteris de solvència tècnica i economicofinancera. En aquesta fase, cada oferta haurà de proposar un equip independent (format com a mínim per un Arquitecte, un Enginyer de camins, canals i ports i un Tècnic paisatgista) per a cadascun dels tres projectes constructius corresponents a cadascun dels àmbits de construcció.

En la segona fase, cadascun dels cinc licitadors seleccionats haurà de presentar, en el termini que se li indicarà, una proposta de Pla Director únic per a tot el parc, a nivell d’avantprojecte, i l’oferta econòmica. Els avantprojectes es presentaran anònims amb lema. Un jurat avaluarà els avantprojectes i la Mesa de contractació proposarà l’adjudicació del licitador amb major puntuació global, sobre la base d’una ponderació del 80% la puntuació tècnica i un 20% la puntuació econòmica. Cadascuna de les quatre proposades finalistes no adjudicatàries obtindrà una compensació de 45.000 euros.

Barcelona Sagrera Alta Velocitat celebrarà una sessió informativa general, el divendres 26 de novembre de 2010 a les 11 h, a la Sala Barcelona de l’Ajuntament de Barcelona (Sector d’Urbanisme i Infraestructures) Av. Diagonal 240, 2a planta. Amb anterioritat a la sessió informativa, els licitadors podran realitzar qualsevol consulta dirigint-se per escrit a la següent adreça electrònica: info@barcelonasagrera.com.

El pressupost base de licitació és d’1.280.000 euros més IVA i el termini màxim d’execució de 14 mesos. La data límit de presentació de les ofertes és el 10 de gener de 2011, fins a les 13 hores, a la seu de les nostres oficines, carrer Segadors, 2, 5a planta. 08030 Barcelona.

Enllaços relacionats:

Perfil del contractant
info@barcelonasagrera.comCONTACTAR | AVÍS LEGAL