Contractació de la redacció del projecte d’enderroc de les edificacions situades al carrer Andana de l’Estació 1 (Edifici Cap d’Estació i Edifici Tallers) en l’àmbit del sector Colorantes-Renfe en Sant Andreu, Barcelona.


Expedient 2017-IN-0019

Contractació mitjançant procediment obert dels serveis relatius a la redacció del projecte d’enderroc, la direcció d’obra i la coordinació en matèria de seguretat i salut corresponents a les obres d’enderroc de les edificacions situades al carrer Andana de l’Estació 1 (Edifici Cap d’Estació i Edifici Tallers) en l’àmbit del sector Colorantes-Renfe en Sant Andreu, Barcelona.

PRESSUPOST MÀXIM DE LICITACIÓ
Base imposable 11.200 €

GARANTIES
No procedeix l’aplicació de termini de garantia.

TERMINI MÀXIM D’EXECUCIÓ
El termini total per a l’execució del present contracte serà d’un màxim de 24 mesos.

PRESENTACIÓ DE PROPOSTES

Lloc: Barcelona Sagrera Alta Velocitat SA c/ Segadors nº 2, 5ª planta. 08030 Barcelona.
Data: divendres 29 de setembre de 2017
Hora: fins a les 12h del migdiaCONTACTAR | AVÍS LEGAL